top of page

Privacyverklaring

U doet beroep op Sociaal Centrum vzw voor Gezinszorg en/of Aanvullende thuiszorg voor ondersteuning in het huishouden. Deze dienst heeft verschillende persoonsgegevens van haar cliënten nodig voor haar activiteiten.

In dit document leest u als cliënt hoe Sociaal Centrum vzw, Antwerpsestraat 145 te Lier, ondernemingsnummer 0409.629.812 uw persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.

Sociaal Centrum vzw verbindt zich er toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Conform de Europese Verordening heeft Sociaal Centrum vzw een functionaris benoemd voor de gegevensbescherming (DPO). Hij/zij is bereikbaar op het volgende e-mail adres: sociaal.centrum@thuiszorg.plus of via brief naar Antwerpsestraat 145, 2500 Lier.

Bladeren schaduw

Waarvoor worden gegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond?

Voor de verwerking van persoonsgegevens voldoet Sociaal Centrum vzw aan de wetgeving die van toepassing is conform het woonzorgdecreet[1].

Sociaal Centrum vzw verwerkt uw persoonsgegevens in uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben aangegaan en in het kader van onze dienstverlening. Dit houdt concreet in:

 • Zorg- en hulpverlening (sociaal onderzoek, beheer van planning en uurroosters, interprofessioneel overleg, klachtenbehandeling)

 • Informeren over onze dienstverlening

 • Organisatie van de dienst

 • Cliëntenadministratie (behandelen van de aanvraag, beheer van dossiers, beheer van contacten)

 • Communicatie met overheid

 • Facturatie

 • Naleving van subsidievoorwaarden

 • Delen van persoonsgegevens met zorgverleners noodzakelijk voor optimale dienstverlening

Voor de verwerking van andere persoonsgegevens dan vermeld, vragen we vooraf uw toestemming. Deze toestemming kan ten allen tijden door u worden ingetrokken.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Bovendien worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.

 

[1] Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers van 24/07/2009 (het “uitvoeringsbesluit Woonzorgdecreet”) 

Sociaal Centrum vzw streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van haar informatieplatformen en -gegevenssystemen na. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Sociaal Centrum vzw, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Sociaal Centrum vzw vallen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u digitaal en op papier verzamelen, opslaan en verwerken:

 • Rijksregisternummer

 • Nummer identiteitskaart

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, telefoonnummer, gsm, e-mail,…

 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, overlijdensdatum, geslacht, nationaliteit, …

 • Familiale gegevens: gezinssamenstelling, burgerlijke staat, …

 • Noodzakelijke informatie over mantelzorgers voor de dienstverlening bij de cliënt

 • Gezondheidsgegevens: attesten, fysieke en psychische gezondheid (BEL-score), risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens,…

 • Financiële gegevens: inkomensgegevens, uitkeringen, maandelijkse kosten, betalingsgegevens,…

 • Adres- en contactgegevens van professionele zorgverleners
   

Wat is de bron van de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens komen van:

 • uzelf, uw wettelijke vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt;

 • overheidsinstanties
   

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (gemachtigde bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...) of vertrouwenspersoon die hiertoe op uw verzoek, gemandateerd is.

 

Als dit noodzakelijk is voor de hogervermelde doelen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan:

 • De bevoegde dienst maatschappelijk werk

 • Uw ziekenfonds

 • OCMW’s

 • Bevoegde overheidsdiensten

 • Andere thuiszorgorganisaties

 • Ziekenhuizen

indien dit nodig blijkt voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de thuiszorg activiteiten.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Sociaal Centrum vzw bewaart en beheert uw persoonsgegevens in een beveiligde database of desgevallend bij de verwerker van de persoonsgegevens op servers in België of eventueel een ander EU land.

Sociaal Centrum vzw heeft onder andere volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle medewerkers die namens Sociaal Centrum vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn  gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Aanstelling informatieveiligheidsconsulent

 • Aanstelling functionaris voor gegevensbescherming

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • Wij vereisen van elke partner waarmee Sociaal Centrum vzw samenwerkt, dat deze de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens ten allen tijde respecteert en de nodige maatregelen neemt conform AVG.

 • De servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
   

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Sociaal Centrum vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen (Woonzorgdecreet, 13 maart 2009). Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.
 

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER?

Er worden geen gegevens verwerkt buiten of overgedragen aan landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte).
 

Wat zijn uw rechten?

Conform AVG kunt u uw persoonsgegevens inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze ten allen tijde intrekken.

U kunt een kopie van uw gegevens verkrijgen of ze laten overdragen.

Een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking en overdracht van gegevens kunt u richten tot sociaal.centrum@thuiszorg.plus of via brief naar Antwerpsestraat 145 te 2500 Lier. Elk verzoek vereist bewijs van identiteit door voorleggen van:

 • Uw identiteitskaart of

 • Ingeval van minderjarigen, de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of

 • Desgevallend een vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger of bewindvoerder, diens identiteitskaart en het mandaat.
   

Waar kunt u terecht met klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kun u contact nemen met ons via sociaal.centrum@thuiszorg.plus of via brief naar Antwerpsestraat 145 te 2500 Lier. We helpen u zo snel mogelijk verder.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 

Wijziging privacyverklaring

Sociaal Centrum vzw kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe verwerkingsactiviteiten of bij wijzigingen in de regelgeving.

bottom of page